Batch 2002-04

Aashish Argade

Amit Saxena

Aniruddha Yadav

Anurag Dashputre

Avinash Tripathi

Bharath V.

Chanchal Tyagi

G. Jayaprakash

N. Sreedhar

Parul Sharma

Pradeep Tiwari

R. Pradeep Reddy

Rakhi Pathak

Ramchandra Gaikwad

Sandeep Tandon

Dr.Shubhendu Roy

Sonal Kumar

Supriya Padmanavam

Suresh Kumar

Swapnil Sharma

Syam Sundara Reddy

Vinoy K. Menon